HERDEM Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan işbu Değerlendirme Raporu (“Rapor”),  tamamen Büromuz özgün çalışması olmakla, ülkemizde özel sektörde sanayi katılım uygulamalarına ilişkin yasal zemin şeklinde oluşturulan ve 15 Şubat 2015 tarihli 29268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (U) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”te (“Yönetmelik”) yer alan hükümlerin ilgili ulusal, uluslararası mevzuat ve yargı kararları kapsamında (“Mevzuat”) hukuki olarak incelenmesi ve bu kapsamda değerlendirme, kanaat ve önerilerin sunulması amacıyla hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanmasında münhasıran HERDEM Avukatlık Bürosu kapsamında faaliyet gösteren bağımsız hukukçular, proje ve finans uzmanları görev almış olmakla, işbu Rapor’da yer alan hiçbir çalışma ve değerlendirme vekil-müvekkil ilişkisi içerisinde özel bir talep sonucunda hazırlanmamıştır.  Bu meyanda Raporun içerdiği bilgi ve belgelerin kopyalanmaması ve herhangi bir kişi ve/veya kurum ile vekalet veya her neviden temsil ilişkisi içerisinde değerlendirilmemesi gerektiğini 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bağlı mevzuat kapsamında belirtme gereği duyulmuştur.

Yine bununla birlikte Rapor’da yazılı değerlendirmelerin herhangi bir şekilde öneri, teklif ve/veya yönlendirme saiki içermediği, “HERDEM Avukatlık Bürosuna Özel” nitelikte bulunduğu ve muhatap ve tarafları bakımından herhangi bir borç yüklenici işlem ile ilişkilendirilmeksizin, yalnızca değerlendirmelerle sınırlı şekilde ele alınması gerekmektedir.

HERDEM Avukatlık Bürosu, Rapor’da yer alan herhangi bir değerlendirme, öneri veya kanaatinin Yönetmelik kapsamında herhangi bir değişikliğe dayanak oluşturulması, tüm değişiklikleri de kapsar şekilde Yönetmelik’in herhangi bir düzenlemesinin idari dava konusu yapılması ve bunun sonuçlarından hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

Raporun metodolojik düzenlemesi temel olarak incelemeye alınan Yönetmelik’te yer alan her maddenin ayrı ayrı incelenmesi değişiklik önerileri ve değerlendirme sonuçlarının “kırmızı” şekilde belirtilmesi, değişiklik ve öneri sunulan maddelerin tablo şeklinde aktarımı, öneri Yönetmelik metninin paylaşılması, genel değerlendirme ve önerilerin paylaşılması üzerine kurulmuştur.

Raporun hazırlandığı süreçte incelenen mevzuat hükümleri ve uluslararası düzenlemeler, yürürlükte bulunan ve raporda yer aldığı şekli ile Mevzuat ile sınırlı olmakla, bu düzenlemelerin değiştirilmesi veya iptal edilmesine yönelik mevcut herhangi bir taslak, tasarı, değerlendirme, çalışma ve bununla birlikte Raporun tarihini takiben gerçekleşen herhangi bir yasal değişiklik Rapor içeriği değerlendirmelerimizden ayrı ve bağımsız olarak ele alınmalıdır.

Rapor kapsamında sunulan değerlendirme sonuçlarına ait gerekçeler genel esaslar tahtında ifade edilmiş olup ilişkili oldukları konulara ilişkin müzakere ve sözel açıklamayı da gerektirebilir.

BSM Gorus

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone